av18

Zobrazi? od

Názov debatyPo?etNajnov?í príspevok
Zru?ili bankov? odvod. Zmenia sa klientom úroky, zní?ia poplatky, alebo nám po?i?ajú viac?124.06.2020 05:16:25
Poznal som krajinu, kde mami?ka mohla necha? die?a v ko?íku pred obchodom - samé bez dozoru !23124.06.2020 05:11:50
Trump oznámil, ?e vydá v?konné nariadenie na ochranu pam?tníkov2324.06.2020 05:10:34
Kollár a Kri?túfková majú spolo?n? problém: Ich práce majú by? plagiáty80524.06.2020 05:06:17
Bil?ík: Vu?i?ovi gratulujeme so zdvihnut?m prstom1624.06.2020 04:36:22
?íňania otestovali ?peciálny vlak, r?chlos?ou sa blí?i lietadlu624.06.2020 04:13:39
Bolton v memoároch ostro kritizuje prezidenta Trumpa2824.06.2020 04:11:55
Fico vyzval Pellegriniho na odchod z funkcie podpredsedu parlamentu, nahradi? ho má Blanár24924.06.2020 03:51:16
Kam pozvala ?aputová na kávi?ku rakúskeho prezidenta?18924.06.2020 03:48:48
Z Fakulty informatiky STU odchádza ?as? pedagógov3324.06.2020 02:54:15
Slovensko vysychá, nezachránia to ani prudké da?de. Bude dos? pitnej vody? 19224.06.2020 02:09:51
Pelleho jamky. .. .424.06.2020 02:08:48
O k?ú?ovom v?zname nenápadn?ch vecí624.06.2020 01:17:35
Zdravotne postihnutí ?udia dostanú od júla viac peňazí2224.06.2020 01:06:36
Sme rodina nepatrí do parlamentu724.06.2020 01:02:20
Jedy z vrakunskej skládky sa ?íria ?alej, odstránenie zastavili námietky1224.06.2020 00:55:05
Ako prerobi? 160-tisíc eur? Najazdite 855-tisíc km na Audi A8 1924.06.2020 00:47:09
ANKETA: Posme?ky, ostrá kritika. Zaslú?i si to Djokovi??824.06.2020 00:45:51
Mlad?ch sociálnych demokratov opú??a polovica predsedníctva18224.06.2020 00:15:06
Mgr. Kollár, Bc. Kri?túfková924.06.2020 00:02:18
< Predchádzajúce1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Nasledujúce >
Pravidlá v skratke: Príspevky vyjadrujú názory ?itate?ov. Redakcia Pravda.sk nem??e ovplyvni? ich obsah. Vyhradzuje si v?ak právo pod?a vlastného uvá?enia odstraňova? nevhodné príspevky a blokova? prístup do Debaty pou?ívate?om, ktorí poru?ujú pravidlá. Neprijate?né sú hlavne urá?ky in?ch prispievate?ov, hrubé oso?ovanie tretích os?b, vulgarizmy, hanobenie rasy, národa ?i nábo?entva, propagácia akejko?vek ?innosti poru?ujúcej zákony SR, zneu?ívanie cudzej identity (vydávanie sa za niekoho iného), zneu?ívanie Debaty na neplatenú reklamu, spamovanie Debaty textami nesúvisiacimi s témou, spamovanie ostatn?ch pou?ívate?ov pomocou funkcie súkromn?ch správ a hrubé po?kodzovanie dobrej povesti prevádzkovate?a portálu Pravda.sk. Tieto podmienky sa t?kajú tak príspevkov ako aj verejného profilu pou?ívate?a. Pou?ívate?ovi, ktor? poru?il pravidlá, m??u by? sp?tne zmazané v?etky vytvorené príspevky aj verejn? profil. D??ka textu príspevku m??e by? maximálne 1000 znakov, dlh?ie príspevky budú skrátené.Celé pravidlá (upravené 1. 2. 2012).

Od 11. júna je registrácia v debatách na Pravda.sk op?? podmienená autoriza?nou SMS na nové ?íslo
+421 902 02 81 38.

V?etci diskutujúci, ktorí sa registrovali od 29. apríla 2014, sa musia autorizova? dodato?ne - pri najbli??om prihlásení.

Diskutujúci, registrovaní do 29. apríla 2014, pokra?ujú v debatách bez zmeny.

viac v ?lánkuPravda.sk sa pustila do skvalitňovania debát
(?lánok aktualizovan?)
Kontakt na administrátora: debata@pravda.sk

Odporú?ame